เอกสารใช้ประกอบการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ จยย เอกสารการสมัคร สินเชื่อ


เอกสารประกอบในการซื้อรถ

 

 

เอกสารที่ใช้ในการออกรถ

 

เงินสด

จดบุคคล โปรดเตรียม 1)สำเนาบัตรประชาชน 2)สำเนาทะเบียนบ้าน (ให้วันออกรถก็ได้ กรณีซื้อเงินสดหากที่อยู่ในทะเบียนบ้านตรงกับบัตรประชาชน ไม่ต้องใช้) 

จดนิติบุคคล โปรดเตรียม 1)สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม 2)สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หน้าแรก 1 ใบ พร้อมให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัทฯ

 

  เงินผ่อน 

 

 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • บุคคลธรรมดา
  • 1.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
  • 2.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด
  • 3.สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้(1ใบ)ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • 4.แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 •  เอกสารตามข้อ3  ไม่ต้องใช้ หาก 
  • มีประวัติเครดิตบูโรดี กับธนาคารต่างๆ,อิออน,เฟิร์สช้อย แม้กำลังผ่อนอยู่
  • มีบัตรเครดิตทุกสภาบันการเงิน                                    
  • เคยผ่อนรถหมดสถาบันการเงินต่างๆ(อาจมีเล่มทะเบียนประกอบเอกสาร)
  • ชื่อในทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้าน 
 •  

 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
  • 1.หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
  • 2.ภพ.20
  • 3.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • 4.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  • 5.งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

 เงื่อนไขและข้อตกลง

 • อัตราดอกเบี้ย (ต่อเดือน) : บัตรเครดิตอิออน และ บัตรสมาชิก : 1.59% ลูกค้าใหม่ : 1.99%
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ระยะเวลาผ่อนชำระต่อเดือน : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48**

  หมายเหตุ : ** ผ่อน 48 เดือน สำหรับยี่ห้อฮอนด้าและ ยามาฮ่าเท่านั้น

เอกสารการสมัคร

ลูกค้าบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออน
 • 1.สำเนาบัตรประชาชน
 •  
 2.สำเนาบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน
ลูกค้าใหม่
 • 1.สำเนาบัตรประชาชน
 •  
 • 2.เอกสารแสดงรายได้ 
 • 3.สำเนาทะเบียนบ้าน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือในเหตุอื่นใดทั้งสิ้น